Nếu bị ảnh hưởng
bởi những điều thích hay không thích
Ta có thể biến thành nô lệ của chúng.

Vẫn làm những gì ta không thích
Cứ nghe những lời ta không muốn
Dừng những gì ta muốn
điều khiến ta tổn thương sau này
Đó là tu hành chánh niệm

Nếu muốn cuộc sống tự do
phải thoát khỏi
những cái thích và không thích

Illustration by Maseol