Trái tim tôi hạnh phúc,
khi yêu và hiểu người khác
Tôi trưởng thành và làm chủ,
khi chăm sóc và giúp đỡ mọi người.
Điều này làm cho tôi trở nên tốt đẹp 
hơn việc mặc quần áo đẹp
hay ngồi ở vị trí cao.

Illustration by Maseol