Mỗi khi thấy thiếu vắng hay trống rỗng
Hãy nhìn lại lòng mình một cách kỹ lưỡng
Ta sẽ biết mình cần gì để lấp đầy nó
Nhưng nếu buông bỏ được những trông mong
Nỗi trống trải đó cũng tan biến

Illustration by Maseol