Bất kể cái gì đã trải qua,
đều trở thành một phần cuộc đời
không có phần thời gian nào là
lãng phí, vô nghĩa

Dù cuộc sống lặp lại bao lần chăng nữa
cũng chẳng có gì giống nhau.
Khi một người thêu hoa thì
cũng mỗi bông một vẻ

Khởi đầu mới không chỉ hôm nay,
bởi vì mỗi ngày đều là 
một sự khởi đầu .

Illustration by Maseol