Tốt cho hiện tại
Tốt cho tương lai
Tốt cho bạn
Tốt cho cả tôi
Đó là chân lý
#chânlý #hiệntạitươnglai #tốtchobạnvàtôi

Illustration by Maseol