Khi leo núi, phải leo hết đỉnh này đến đỉnh khác.
Tâm trí cũng vậy.
Sau khi giải quyết xong một vấn đề, sẽ lại có vấn đề khác
Thế rồi, lại lặp lại quá trình ghi nhận giải quyết vấn đề
Tu hành là một quá trình lặp đi lặp lại không ngừng
Đừng cố quá sức để làm tốt,
cũng đừng nản lòng vì cả chặng đường dài phía trước
Cứ tiếp tục, sẽ leo đến đỉnh núi tiếp theo

Illustration by Maseol