Để có thế giới hòa bình không nhất thiết từ bỏ tính ích kỷ
Ai cũng ích kỷ
Bản thân tôi ích kỷ
Người khác cũng có thể
Nhưng nếu ta hiểu sự thật đó
Hòa bình có thể nở hoa