Làm sao giải quyết xung đột hôn nhân?

Nếu chỉ muốn làm theo ý mình
Chỉ cần nói “Chào nhé” là xong
Còn muốn chung sống hòa bình
Chỉ cần nói “Mình đúng!”