Cho dù trốn dưới biển sâu hay núi thẳm
cũng tránh không nổi quả báo chính mình tạo ra.
Chỉ là cách và thời gian xuất hiện không như ý ta.


Tất cả lương duyên ta tạo ra đều được tích lại,
những nghiệt duyên ta gây ra sẽ trở thành nợ.
Cho nên đừng thất vọng hay vội mừng
khi nghiệp quả chưa đến.

Illustration by Maseol