Không chỉ cuộc sống của mình
mà cuộc sống của người khác cũng quý giá
Không chỉ những suy nghĩ của mình
mà cả suy nghĩ của người khác cũng đáng trân trọng

Illustration by Maseol