Nhỡ ta làm sai điều gì đó Một năm sau mới nhận ra mình sai
Hay biết ngay lúc đó Cái nào sẽ tốt hơn?
Khi ta thừa nhận lỗi lầm của bản thân
“Đây là lỗi của tôi, tôi sai rồi, thì ra tôi không hề biết cái đó”
Cuộc sống sẽ thật nhẹ nhàng và tự tại.

Illustration by Maseol