Đôi khi hãy tĩnh lại và tự vấn ‘mình là ai,
mình đang đi đâu,mình đang làm gì bây giờ.

Căn nguyên của khổ đau là hiện tại không biết bản thân là ai đang đi đâu và đang làm gì.