Liệu vết thương lòng sau 3 năm
sẽ lành tốt hơn hay bắt đầu bình phục từ hôm nay ?

Dẫu có đau đớn và khổ sở

Bắt đầu từ ngay hôm nay mọi thứ như thường,
đó là tu hành

Illustration by Maseol