Tại sao chúng ta sống?
Có lý do gì để chúng ta sống không?
Vấn đề không phải là ‘tại sao’
Mà là sống ‘như thế nào

Ta đang sống
Nhưng muốn sống hạnh phúc hay đau khổ?
Đó là sự lựa chọn của mình.