ฤดูที่ดีที่สุด

ฤดูที่ดีที่สุด

อากาศดีเพราะตอนนี้ใบไม้ผลิแต่อากาศก็จะดีอีกในใบไม้ร่วง ภาพประกอบโดย มาโชลซคร, บทธรรมะ, พระอาจารยพอมยุน,...
อิสรภาพ

อิสรภาพ

เราจะสามารถมีอิสรภาพได้ ก็ต่อเมื่อเราปล่อยตนเป็นอิสระจากนิสัยต่าง ๆ  แล้วพึ่งพาตนเอง นั่นคือวิถีในการเป็นตัวของตัวเอง ภาพประกอบโดย มาโชลซบทธรรมะ, พงพาตนเอง, พระอาจารยพอมยุน,...