เราจะสามารถมีอิสรภาพได้

ก็ต่อเมื่อเราปล่อยตนเป็นอิสระจากนิสัยต่าง ๆ 

แล้วพึ่งพาตนเอง นั่นคือวิถีในการเป็นตัวของตัวเอง

ภาพประกอบโดย มาโชลซ