ถ้าแต่ละคนพยายามที่จะปฏิบัติตนเหมือนพระพุทธเจ้าคนละเล็กน้อย

ทุกคนก็จะสามารถประติดประต่อกันเป็นดั่งพระพุทธเจ้าได้

เราเรียกสิ่งนี้ว่า “พระพุทธเจ้าโมสาอิก”

ภาพประกอบโดย มาโชลซ