การฝึกฝน

เป็นการคุมจิตใจไม่ให้หลุดไปในความกลัว

ความทรมาน

ความเกลียด

หรือความทุกข์.

ภาพประกอบโดย มาโชลซ