การสละความเห็นแก่ตัวนั้น 

ไม่ได้จำเป็นต่อ

การทำให้โลกสงบ

ทุกคนมีความเห็นแก่ตัว 

หากเรามีความเห็นแก่ตัวแล้ว 

ผู้อื่นก็สามารถเห็นแก่ตัวได้ 

เมื่อเราทุกคนยอมรับความจริงนี้แล้ว 

ความสงบก็จะบังเกิด

ภาพประกอบโดย มาโชลซ