ไม่ว่าชีวิตฉันจะมีคุณค่ามากเพียงใด
แต่ชีวิตผู้อื่นก็มีคุณค่าเช่นกัน
ไม่ว่าความคิดฉันจะมีความสำคัญมากเพียงใด
แต่ความคิดผู้อื่นก็มีความสำคัญเช่นกัน