Nếu dùng dùi để đánh, trống chỉ có tiếng tùng ! 
Chứ không chắc tạo ra âm thanh hay không.
Như một cái trống phát ra âm thanh,
Cơn giận cũng tự động bột phát.
Tức giận do vô thức hay thói quen nên không dễ gì kiểm soát nó.
Thay vì tức giận, nếu nhận thức ngay rằng “Ờ! Tôi đang tức giận” sẽ tốt hơn.

Nếu ý thức được thì có thể tự điều chỉnh mức độ giận dữ.
Ngay cả khi ta quên mất và lỡ nổi nóng nếu xin lỗi ngay ‘ Xin lỗi chồng yêu nhé.’ 
Sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống cả.

Illustration by Maseol