Ta thường nói là năm mới,
nhưng điều gì làm năm mới trở nên khác biệt?
Phải chăng đó chỉ là tâm lý của ta mà thôi.

Nếu đến ngày hôm qua, ta vẫn bị bó buộc và hôm nay được tự do thì đó chính là khởi đầu mới.

“Không than phiền về những sai lầm và thất bại đã qua hãy lấy đó làm kinh nghiệm” 

Khi có quyết tâm như vậy, ngày nào cũng là ngày mới.

Illustration by Maseol