[Terms of Membership]

(ร่างข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกภาพของ Forum.Jungtosociety.org )

              แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565

1. วันที่มีผล: ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 

2. วัตถุประสงค์  เว็บไซต์ Forum.Jungtosociety.org ที่ดำเนินการโดยจุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล มีเป้าหมายในการเป็นเวทีเพื่อการติดต่อสื่อสารให้กับผู้คนจากทั่วโลกในเรื่องที่เกี่ยวกับคำสอนของพระ Pomnyun Sunum เพื่อการแบ่งปันความเห็น และมีปฎิสัมพันธ์กันผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมแบบสมัครใจ

3. ประเภทสมาชิก

ก. ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก  คือผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ Forum.Jungtosociety.org โดยไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก

    ของเว็บไซต์

ข. ผู้ที่เป็นสมาชิก  คือผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ Forum.Jungtosociety.org ภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์

    เพื่อเป็นสมาชิก

ค. ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำว่า “สมาชิก” หมายถึง ผู้ที่ได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ Forum.Jungtosociety.org 

                       เพื่อเป็นสมาชิกแล้ว

4. การมีผลและการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

ก. ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ที่จะเป็นสมาชิกได้กดปุ่ม “เห็นด้วย” ซึ่งจะหมายถึง “เห็นด้วยกับข้อกำหนดและ

     เงื่อนไข”

ข. การมีเหตุอันควรเกิดขึ้น จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล อาจจะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข การแก้ไขใดๆที่มีขึ้นจะได้รับการประกาศ

    บนเว็บไซต์ (Forum.Jungtosociety.org)

5. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

ก. จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนลอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้โดยผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก

ข. จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนลจะไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ของสมาชิกให้กับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมของ

     สมาชิก

ค. จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนลอาจใข้ข้อมูลส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสมาชิกเพื่อการเก็บสถิติอันเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ง. หากไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเว็บไซต์เกินหนึ่งปี สถานะบัญชีสมาชิกจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นไม่เคลื่นไหว และข้อมูลส่วน

  บุคคลที่มีอยู่จะถูกแยกออกไปโดยอัตโนมัติ หากอีกหนึ่งปี ยังคงไม่มีการเข้าสู่ระบบ บัญชีสมาชิกและข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบทิ้ง 

6. การยกเลิกสัญญา (สมาชิกภาพ)

เมื่อสมาชิกต้องการที่จะยกเลิกความเป็นสมาชิก ท่านสามารถใช้งานเมนู “member withdrawal” เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อสมาชิกร้องขอยกเลิก กระบวนการยกเลิกจะถูกดำเนิการให้เสร็จสมบูรณ์โดยทันที 

7. การนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกถอนตัวไปใช้

ก. จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนลจะลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เช่นเลขประจำตัว และชื่อของสมาชิกที่ถอนตัวออกไปโดยหมดสิ้น จาก

     ฐานข้อมูล ณ เวลาที่สมาชิกถอนตัว จนข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ใหม่หรือกู้ขึ้นมาใหม่ได้

8. การตัดสิทธิ์  จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนลอาจยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ใช้งาน หรือระงับการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเหตุผลต่อไปนี้

ก. ละเว้นไม่ให้ข้อมูลสมาชิก

ข. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกโดยใช้ข้อมูลเท็จ

ค. ใช้ชื่อหรือรหัสผ่านที่ถูกขโมยมา

ง. ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกท่านอื่น หรือของบุคคลที่สามในเว็บไซต์จุนโต

จ. เป็นภัยต่อความเป็นอยู่ที่ดี ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมของสังคม

ฉ. ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงหรือเสียหาย 

ช. เป็นต้นเหตุของการหยุดชะงักของเครือข่ายข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร

ซ. ทำกิจการเชิงพาณิชย์ เช่น โฆษณาขายของโดยใช้เว็บไซต์จุนโต โดยไม่ได้รับอนุญาตตจากผู้ให้บริการเว็บไซต์

9. บริการสำหรับสมาชิก

ก. เข้าถึงกำหนดการต่างๆ และโปรแกรมซูมที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น กรรมฐานวันอาทิตย์ คุยสดเรื่องธรรมะ และการปฏิบัติ 1000 วัน

ข. เข้าถึงลิงค์ในเว็บไซต์ที่จะเปิดทางให้สมาชิกส่งคำถามในเวลาใดก็ได้สำหรับรายการกรรมฐานวันอาทิตย์ และคุยสดเรื่องธรรมะ

ค. อีเมลแจ้งเตือนก่อนจะถึงกิจกรรมนั้นๆ

10. บทบัญญัติเรื่องข้อมูล

ก. จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนลอาจส่งข่างสารที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกทางอีเมล และถ้าสมาชิกไม่ต้องการรับข่าวสารนั้น 

    สามารถปฏิเสธการรับข่าวสารได้โดยการตั้งค่าในเมนูจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข. สำหรับการแจ้งเตือนที่สมาชิกจำเป็นต้องรับทราบ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสมาชิกภาพ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ

     นโยบายธุรกิจอื่นๆ อีเมลการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังบรรดาสมาชิกโดยไม่คำนึงการตั้งค่าปฏิเสธรับอีเมลของท่าน

11. การโพสต่างของสมาชิก

ก. โพสต่างๆ หมายถึง การโพส คำถาม คำตอบ และสิ่งต่างที่ถูกโพสโดยบรรดาสมาชิก ลงบนบอร์ดประกาศบนเว็บไซต์ของจุนโต 

                       อินเตอร์เนชั่นแนล

ข. จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนลมีสิทธิ์ที่จะโพสบนเว็บไซต์

ค. ความเสียหายหรือปัญหาอันเกิดจากบรรดาโพสและข้อมูลต่างๆ ที่โพสโดยบรรดาสมาชิก เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของสมาชิก 

    และจุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือปัญหานั้นๆ

ง. ถ้ามีการร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือข้อพิพาทใดๆ อันเกิดจากโพสของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อและต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการ

    แก้ปัญหา และจัดการข้อพิพาทให้กับจุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรณีที่จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนลต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่บุคคลที่

    สาม หรือได้รับความเสียหาย สมาชิกนั้นจะต้องคืนเงินเพื่อชดเชยที่จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนลได้จ่ายไปทั้งหมด

จ. จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนลจะลบโพสของสมาชิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเหตุผลต่อไปนี้

(ก). ทำให้บุคคลที่สามเสียชื่อเสียงโดยการใส่ความ

(ข) โพสข้อความที่มีลักษณะชัดเจนว่าข่มขู่ทางร่างกายและโดยตรงแก่ผู้อื่น มีลักษณะเป็นการสนับสนุน หรือแนะนำให้ผู้อื่นมีการทำร้ายตัวเองหรือกระทำอัตวินิบาตกรรม มีลักษณะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น มีลักษณะเป็นการรังควานหรือข่มเหงผู้อื่น มีลักษณะเป็นการเสนอ เกลี้ยกล่อม ชี้ชวน หรือบังคับขายบริการ หรือมีลักษณะเป็นภัยคุกคามโดยตรงและร้ายแรงต่อความปลอดภัยของส่วนรวม

(ค) โพสข้อความที่เป็นการละเมิดสิทธิต่างๆ เช่น ละเมิดลิขสิทธิ์ของจุนโต ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และการหมิ่น

ประมาท

(ง) โพสข้อความที่ทำให้เกิดความอับอายทางเพศ หรือทำให้เกิดทัศนคติทางเพศที่ผิดเพี้ยน เช่น พรรณนากิจกรรมทางเพศที่ชัดเจนและเป็นการยั่วยวน โพสข้อความที่โดยลักษณะแล้วเป็นการยั่วยุและรุนแรง และอาจก่อให้เกิดความน่ารังเกียจและโหดร้ายแก่บุคคลอื่น โพสข้อความหลอกลวงบุคคลอื่นโดยการปลอมแปลง หรือร้องเรียนในเรื่องที่เป็นเท็จ โพสข้อความที่น่าขยะแขยงหรือไม่น่ารื่นรมย์โดยการใช้ภาษาที่หยาบคายหรือการด่าอย่างรุนแรงซ้ำๆ

(จ) โพสที่หมดอายุ ซึ่งจะถูกกำหนดโดยจุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล

(ฉ) โพสข้อความเชิงพาณิชย์หรือโฆษณาเชิงพาณิชย์

(ช) โพสข้อความที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

(ซ) โพสข้อความที่เข้าข่ายผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฉ. บรรดาสมาชิกเองต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหลายที่เกิดจากข้อ จ. ที่เป็นการละเมิด และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน

    การดำเนินการทางกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับองค์กร

ช. ด้วยเหตุผลที่ระบุในข้อ จ. จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่มีหน้าที่ในการเก็บรักษาโพสที่ถูกลบทิ้งไป

ซ. จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล หรือตรวจระงับโพสของสมาชิก

12. การใช้โพสของสมาชิก

ก. ลิขสิทธิ์ในโพสที่ลงบนเว็บไซต์โดยสมาชิกเป็นของสมาชิกผู้โพส และห้ามมิให้นำโพสไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก

                       เจ้าของโพส ไม่ว่าจะใช้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ จะสามารถใช้โพสได้เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของโพส

ข. บรรดาสมาชิกและจุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่สามารถใช้สิ่งใดๆที่ถูกโพสลงบนเว็บไซต์ไปในเชิงพาณิชย์ได้ รวมถึงการข้อมูลที่

  ได้จากบริการต่างๆ ไปขายหรือการนำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยพลการ

ค. จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล จะไม่รับผิดชอบในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ถูกโพส หรือส่งผ่านโดยอีเมลผ่านทาง

บริการนี้ และสมาชิกต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทั้งในทางแพ่งและอาญาที่เกิดจากโพสต่างๆ ของตน จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล 

จะไม่รับผิดชอบในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ถูกโพส ถูกส่งทางอีเมล หรือส่งผ่านโดยบรรดาสมาชิก ผ่านทาง

บริการนี้ และสมาชิกต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำในทางแพ่งและอาญาที่เกิดจากโพสต่างๆ ของตน

13. การชดเชยความเสียหาย  จากที่เราได้ให้บริการฟรี จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล จะไม่รับผิดชอบในค่าชดเชยความสียหายใดๆ อันเกิดจากบรรดาสมาชิก เว้นแต่เป็นการกระทำโดยเจตนา หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

14. การป้องกัน

ก. ในกรณีที่จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนลระงับการให้บริการ เนื่องจากภัยธรรมชาติ เหตุฉุกเฉิน หรือสถานการณ์อันหลีกเลี่ยงไม่ได้อื่นๆ 

    บรรดาสมาชิกต้องยกเว้นความรับผิดในปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการะงับในด้านบริการนั้น

ข. จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่รับผิดชอบหากมีปัญหาการให้บริการ ถ้าสมาชิกมีส่วนร่วมก่อให้เกิดปัญหานั้น

ค. จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่รับผิดขอบต่อ และไม่รับประกันความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง หรือความน่าเชื่อถือ

    ของข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ ซอฟท์แวร์ รูปภาพ เสียง และวิดิโอ ที่ปรากฏผ่านทางการให้บริการ

ง. จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่รับผิดขอบต่อ และไม่รับประกันความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง หรือความน่าเชื่อถือของ

    ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ ซอฟท์แวร์ รูปภาพ เสียง และวิดิโอ ของโพสที่ลงโดยบรรดาสมาชิก

ฉ. หากสมาชิกประสงค์ที่จะตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย สุขภาพ หรือการเงิน โดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากบริการต่างๆ ที่จัดโดย

    จุนโต อินเตอร์เนชั่นแนล หรือจากโพสของสมาชิกคนอื่นๆ เราแนะนำให้สมาชิกหารือกับผู้เชี่ยวชาญก่อน

15. การระงับข้อพิพาท  กฎหมายของสหรัฐอเมริกาฯ จะถูกใช้เพื่อตีความและปรับใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้ และการระงับข้อพิพาทอันเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ คู่กรณี (ก) โดยหนังสือฉบับนี้ ยินยอมให้ศาลแห่งมลรัฐแมริแลนด์ และศาลแขวงแห่งมลรัฐแมริแลนด์เป็นศาลที่มีเขตอำนาจโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่อาจเพิกถอนได้ ในกรณีที่มีคดีความ การดำเนินการ หรือกระบวนการอื่นๆ อันเกิดจาก หรือมีพื้นฐานมาจากสัญญานี้ (ข) ตกลงจะไม่ฟ้องร้อง ดำเนินการ หรือกระบวนการอื่นใดอันเกี่ยวกับ หรือมีพื้นฐานมาจากสัญญานี้ เว้นแต่จะกระทำ ณ ศาลแห่งมลรัฐแมริแลนด์ และศาลแขวงแห่งมลรัฐแมริแลนด์ และ (ค) โดยหนังสือฉบับนี้ สละสิทธิ์ และตกลงจะไม่อ้างสิทธิ์ (โดยการเคลื่อนไหวในฐานะจำเลยหรือฐานะอื่นใดในคดีความ การดำเนินการ หรือกระบวนการอื่นๆ) ในการเรียกร้องใดๆ ที่ไม่ได้ระบุให้ใช้ศาลตามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ในการเรียกร้องใดๆ ที่ทรัพย์สินของคู่กรณีได้รับการยกเว้นหรือความคุ้มครองจากการถูกอายัดหรือบังคับคดี ในการเรียกร้องใดๆ ที่คดีความ การดำเนินการ หรือกระบวนการอื่นๆ จะนำมาซึ่งความไม่สะดวกของฟอรั่ม ในการเรียกร้องใดๆ ที่สถานที่ๆ ใช้ในคดีความ การดำเนินการ หรือกระบวนการอื่นๆ มีความไม่เหมาะสม หรือเป็นสถานที่ๆ สัญญานี้ หรือสาระสำคัญของสัญญานี้ไม่สามารถใช้บังคับได้ ยิ่งไปกว่านั้น คู่สัญญาสละสิทธิ์การใช้คณะลูกขุน

16. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข  จุนโตอินเตอร์เนชั่นแนล อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแก้ไขดังกล่าวจะถูกประกาศบนเว็บไซต์ (www.forum.jungtosociety.org) เพื่อให้บรรดาสมาชิกได้ตรวจสอบโดยตรง เป็นหน้าที่ของสมาชิกในการตรวจทวนข้อกำหนดที่ได้รับการปรับปรุงและแก้ไข ถ้าสมาชิกไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข ท่านสามารถบอกเลิกการเป็นสมาชิกได้ การใช้บริการของจุนโต อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้รับการประกาศออกไป

-End-